GDPR Privacybeleid

Privacybeleid gegevens EER

De veiligheid en de privacy van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor Apollo Endosurgery. Daarom beheren Apollo Endosurgery Inc. en zijn dochterondernemingen (“APOLLO ENDOSURGERY”) hun websites in overeenstemming met de toepasselijke wetten op het gebied van privacybescherming en gegevensbeveiliging.

Hieronder verstrekken we informatie over de soorten gegevens die wij op de websites van APOLLO ENDOSURGERY verzamelen, de doeleinden waarvoor we die gegevens gebruiken en de partijen met wie we die gegevens delen, indien van toepassing.

DOOR ONZE WEBSITES, APPLICATIES OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID VOOR GEGEVENS. ALS U ONS INFORMATIE DOET TOEKOMEN, STEMT U IN MET DE VERZAMELING, HET GEBRUIK EN DE BEKENDMAKING VAN DIE INFORMATIE IN OVEREENSTEMMING MET DIT PRIVACYBELEID VOOR GEGEVENS.

Verzamelde gegevens en doeleinden van de verwerking

Wij gebruiken cookies op de websites van Apollo Endosurgery. U zult meer informatie over dit onderwerp vinden in ons Cookiebeleid.

Bovendien verzamelen we alleen persoonsgegevens (bijv. namen, telefoonnummers of e-mailadressen) in verband met de werking van de websites en de activiteiten van APOLLO ENDOSURGERY als u die gegevens vrijwillig aan ons verstrekt heeft (bijv. via registratie, contactaanvragen, onderzoeken, enz.) en wanneer wij bevoegd zijn die gegevens te verwerken of te gebruiken uit hoofde van toestemming die door u verleend is of op grond van een wettelijke bepaling.

Als algemene regel gebruiken wij die gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze ons verstrekt heeft, zoals de beantwoording van uw vragen, u toegang verschaffen tot bepaalde informatie of aanbiedingen of u voorzien van informatie over onze producten of aanverwante diensten.

Delen van gegevens

Voor zover u uw toestemming verleend heeft, of als wij op een andere wijze wettelijke bevoegd zijn dat te doen, zullen wij uw persoonsgegevens delen met andere dochterondernemingen van APOLLO ENDOSURGERY, indien van toepassing, in het kader van de hiervoor vermelde doeleinden.

Met betrekking tot de werking van zijn website en de diensten die via de website verleend worden, werkt APOLLO ENDOSURGERY met serviceproviders zoals bijvoorbeeld hosting service providers of service providers voor IT-onderhoud.

Deze ontvangers kunnen mogelijk in landen buiten de Europese Economische Ruimte gesitueerd zijn waar de toepasselijke wetten niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden als in uw eigen land. In die gevallen treft APOLLO ENDOSURGERYmaatregelen om een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te verzekeren. Gegevens worden alleen gedeeld in verband en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgeving. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, noch brengen wij die gegevens op de markt.

Links naar Andere Websites

De websites van APOLLO ENDOSURGERY kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures of de inhoud van andere websites.

Vragen en commentaar

APOLLO ENDOSURGERY zal alle wettige verzoeken om informatie beantwoorden en waar van toepassing uw persoonsgegevens corrigeren, wijzigen of wissen.

Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, of als u vragen heeft of commentaar op dit Privacybeleid voor Gegevens, neem dan contact met ons op via:

GDPR@ApolloEndo.com.

Dit Privacybeleid voor Gegevens wordt regelmatig geüpdatet. De laatste update-datum was op 16 mei 2018.